University Position

Name

Course

Semester

1st

Shyna Malik

MBA

1

2nd

Neha Jain

MBA

1

3rd

Priyanka Mehta

MBA

1

3rd

Jasmine Kaur

MBA

1

4th

Nikita Gupta

MBA

1

5th

Nidhi Bansal

MBA

1

5th

Jaskiran Kaur

MBA

1

6th

Rashi Mittal

MBA

1

8th

Puneet Kaur Sandhu

MBA

1

9th

Palki

MBA

1

7th

Jyoti Chauhan

MBA

3

8th

Pawanpreet Kaur

MBA

3

3rd

Supinderjit Kaur

MCA

1

8th

Simerjit Singh

MCA

1

9th

Rini

MCA

3

4th

Deepika

MCA

5

7th

Sakshi Arora

MCA

5

5th

Hersimtanjit Singh

BBA

1

8th

Roopkanwal Kaur

BBA

3

9th

Alka

BBA

3

4th

Ravi Behal

BCA

1

7th

Harshita Negi

BCA

5